User Tools

Site Tools


viidete_moodustamine

Viidete moodustamine

Viidete koostamist saab ka teha läbi Microsoft Office Wordi vahendite ning see võimaldab kõik viited lisada kasutatud kirjanduse loetelusse. Ühtlasi aitab viidete koostamine vältida võimalikke vigu ja plagiaadi ohtu ning hoida kokku aega. Viidete koostamine põhineb APA standardil.

Tsitaadi lisamiseks avada joonisel 1 näidatud REFERENCES – Insert Citation – Add New Source… Kui valida Add New Source… saab lisada uue tsitaadi, viite. Kui tahetakse teksti sisse lisada juba olemasolevat viidet, saab valida loetelust sobiva viite ja see lisatakse kursori asukohta tekstis.

Joonis 1. Tsitaadi lisamine.

Joonis 2 näitlikustab Tallinna Polütehnikumi veebilehel olevat kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilisele juhendile viite koostamist. Põhjalik andmete lisamine võimaldab töö kirjutamisel lisada mugavalt ja kiirelt sobivaid viiteid ning hiljem koostada nendest automaatselt uuendatav kasutatud kirjanduse loetelu.

Joonis 2. Uue allika lisamine.

Kui viide lisatakse teksti, saab seda kustutada ning vajadusel ka muuta, selleks peab tegema ühe kliki viitel ja siis valima paremast äärest noole juurest avaneva rippmenüüst sobiva valiku nagu on näidatud joonisel 3.

Joonis 3. Viite muutmine.

Valides rippmenüüst Edit Citation avaneb alamenüü nagu näha joonisel 4, kus esmalt peaks määrama leheküljenumbri, kuid saab ka muuta otsevalikutega autori, aasta või pealkirja muudatuste sisseviimist.

Joonis 4. Viites muudatuste tegemine, lehekülje numbrite lisamine.

Lõplik viide tekstis, mis pole autori enda poolt kirjutatud, vaid tuleneb refereeringust või tsitaadist mujalt allikatest, peab välja nägema lõputöös nii, nagu on seda kujutatud joonisel 5.

Joonis 5. Lõpptulem viite seadistamisel.

Joonisel 6 on välja toodud kogu viidete loetelu REFERENCES – Source Manager, mida on võimalik muuta või seadistada vastavalt vajadusele. Paremas kastis on näha ka üks allikas, millele pole tekstis viidatud – sellel pole linnukest ees. Seega saab lisada kohe alguses kõik olemasolevad algallikad ja neid ükshaaval töö käigus kasutada. Ühtlasi annab see ülevaate, millele on viidatud tekstis ja millele mitte – see võimaldab korrastada ka kasutatud kirjanduse loetelu, sest viitamata allikaid ei tohi kajastada kasutatud kirjanduses.

Joonis 6. Kõikide viidete vaatamine, muutmine.

viidete_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1