User Tools

Site Tools


lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited

Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited

Indrek Taali lõputöö „Õppeinfosüsteemi Siseveeb turvatestimine OWASP ASV standardil Tallinna Polütehnikumi näitel“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Joonis 1 on näide lühendite loetelust.

Joonis 1. Lühendite loetelu (Taal, 2014, lk 6).

Teoreetilises osas on seotud nii viidatud tekst kui enda kirjutatud osad - joonis 2.

Joonis 2. Seotud teoreetiline osa (Taal, 2014, lk 10).

Joonis 3 ilmestab lisasid, kus on välja toodud Tabel 1, mida on tekstis kasutatud.

Joonis 3. Lisa näide (Taal, 2014, lk 46).

lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1