User Tools

Site Tools


lisa_5_andres_moelli_loputoeoe_naeited

Lisa 5 Andres Mölli lõputöö näited

Lõputöö serverilahendusest reaalse probleemi lahendamisel on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Andres Mölli lõputöö „Serveripargi haldamise lihtsustamine veebipõhiste halduspaneelide abil“ ülevaatliku praktilise osaga, kus on peamiselt lähtutud lõputöö autori võimalustest. Teoreetilises osas on selgelt tutvustatud lahendust vajavat probleemi – joonis 1.

Joonis 1. Probleemi tutvustus (Möll, 2014, lk 6).

Lisaks on probleemi tutvustuses välja toodud riistvaralised näitajad ja võrguühenduse parameetrid, mille piires tuleb lahendus leida - joonis 2.

Joonis 2. Riistvaralised nõuded ja võrguühenduse parameetrid (Möll, 2014, lk 8).

Joonis 3 ilmestab serverites olevaid teenuseid ning haldusvahendite veebihalduspaneelide katsetamise lähtealuseid.

Joonis 3. Teenused ja veebihalduspaneelide valiku alused (Möll, 2014, lk 10).

Joonis 4 toob välja virtuaalserveri halduspaneeli valiku alused ja kahe variandi võrdluse.

Joonis 4. Valiku alused ja kahe variandi võrdlus (Möll, 2014, lk 15).

lisa_5_andres_moelli_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1