User Tools

Site Tools


lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited

Lisa 7 Anne-Ly Nguyen Thieni lõputöö näited

Lõputöö andmebaasilahendusest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Thieni lõputöö „Kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi teavituste moodul“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud lahendamist vajava probleemi, nõuete analüüsid, kasutatavad tehnoloogiad – joonis 1.

Joonis 1. Lahenduse planeerimine (Thien, 2013, lk 11).

Funktsionaalne vaade on hea näide ühe osa lahti kirjutamisest, mida on ilmestatud skeemiga ning iga osa omakorda välja toodud.

Joonis 2. Funktsionaalne vaade (Thien, 2013, lk 13).

Klassdiagramm annab näitlikustava ülevaate andmebaasitabelitest ja nende vahelistest seostest.

Joonis 3. Klassdiagrammi näide (Thien, 2013, lk 15).

Joonis 4 iseloomustab andmebaasitabeli atribuutide ja koodi omavahelist seost.

Joonis 4. Näide andmebaasi lahendusest (Thien, 2013, lk 20).

lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1