User Tools

Site Tools


lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited

Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited

Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Aare Pajuste lõputöö „Läbistustestimine võrgu- ja süsteemiadministraatori näitel“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1.

Joonis 1. Lõputöö teoreetilise osa ilmestamine joonistega (Pajuste, 2014, lk 10).

Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga.

Joonis 2. Lahti kirjutatud näited (Pajuste, 2014, lk 18).

Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest, mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid, testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi, mis mõjutas praktilist töö käiku.

Joonis 3. Praktilises osas võrgu ülesehituse näide (Pajuste, 2014, lk 22).

Joonis 4 toob näite Pajuste lõputöö kolmest leheküljest koosnevast kasutatud kirjanduse loetelust. Kasutatud kirjanduses on nii eesti kui ka võõrkeelseid allikaid ning vormistatud korrektselt tähestikulises järjekorras.

Joonis 4. Kasutatud kirjanduse näide (Pajuste, 2014, lk 45).

lisa_1_aare_pajuste_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1