User Tools

Site Tools


ueldnouded

Üldnõuded

Esmalt tuleb teha dokumendi äärte seadistused nagu on näidatud joonisel 1: PAGE LAYOUT - Page Setup - Margins - Top, Bottom, Right 2,54cm ja Left 3,17cm (suurem vaba ruum köitmise jaoks).

Joonis 1. Dokumendi äärte seadistused.

Seejärel tuleb teha lõputöö tiitelleht - joonis 2. Tiitellehe näide on olemas ka Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendi lõpus lisa 1.

Joonis 2. Tiitellehe näidis.

Peab määrama leheküljenumbrid nagu näidatud joonisel 3 – INSERT – Page Number – Bottom of Page – ja valida paremaääre versioon.

Joonis 3. Leheküljenumbrite määramine.

Erineva esilehekülje numeratsiooni esitamiseks tuleb teha linnuke kasti peale leheküljenumbrite lisamist nagu joonisel 4 INSERT – HEADER & FOOTER TOOLS - DESIGN – Options - Diffrent First Page.

Joonis 4. Erinev esilehekülje numeratsioon.

Tabelite vormistamisel tuleb märkida Boldis tabel ja selle järjekorranumber. Selle alla kirjutatakse tabeli sisu iseloomustav pealkiri, nagu näidatud joonisel 5. Tabelitel on pealkirjad!

Joonis 5. Tabeli pealkirja vormistamine.

Jooniste vormistamisel tuleb märkida Boldis joonis ja selle järjekorranumber. Peale joonise numbrit on punkt ja kirjutatakse joonise sisu iseloomustav allkiri, nagu näidatud joonisel 6. Joonistel on allkirjad!

Joonis 6. Joonise allkirja vormistamine.

ueldnouded.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1