User Tools

Site Tools


lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited

Lisa 8 Ruslan Roman Levitski lõputöö näited

Ruslan Roman Levitski mobiilivaate andmebaasilahendusega lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on ülevaatliku praktilise osaga. Kasutatud on loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud portaali mobiilse versiooni loomise alused ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1.

Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).

Joonis 2 ilmestab näiteid, mille alusel on valitud mobiiliveebi teenused ja kujundus.

Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).

Praktilise osas on välja toodud koodi näited ning nende seotus mobiilivaatega - joonis 3.

Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).

lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1