User Tools

Site Tools


loputoeoe_struktuuri_moodustamine

Lõputöö struktuuri moodustamine

Lõputöö tervikuna peab välja nägema korralik ning ühtse vormistamisstiiliga. Seega kui lõputöö teema on paigas ja alustatakse töö kirjutamist, siis kõige parem on vaadata läbi erinevad vormistamise nõuded ja need esmalt paika panna. See annab ka hea ülevaate kirjutamise protsessist ning sellest, mis vajaks rohkem tähelepanu või lisa kirjandusallikaid.

Teoreetilise ja praktilise osa pikkused on sarnased, ühe lõigu pikkus on ca 5-6 rida. Teoreetilises osas on tutvustatud kõiki praktilisi osasid ja praktilises osas peavad kõik läbi viidavad osad olema omavahel seotud ja teoreetilises osas tutvustatud.

Sissejuhatus ja kokkuvõte on ca 1 lehekülg. Mahukama töö puhul on sissejuhatus ja kokkuvõte 1/10 töö kogumahust (ilma lisadeta). Sissejuhatuses püstitatud probleemid ja eesmärgid tuuakse töökäigus leitud lahendustega välja kokkuvõttes. Kokkuvõttes käsitletakse ainult neid teemasid, mis on lõputöös välja toodud, uut informatsiooni või vastamata küsimusi ei tohi olla.

Koskmudelil põhinev lõputöömalli üldine struktuur on alljärgnev:

Tiitelleht + pöördel autorideklaratsioon

Sisukord

(Lühendite ja mõistete loetelu)

Sissejuhatus – temaatika ja probleemi tutvustus, töö eesmärk, töö osade lühike tutvustus

1. (Asutuse tutvustus) – juhul, kui on tegemist konkreetse/ olemasoleva probleemi lahendamisega

2. Teoreetiline osa

2.1. (Üldine valdkonna tutvustus)

2.2. Konkreetse probleemi, teema tutvustus (vajaduste kirjeldus)

2.2.1. Süsteemi nõuete püstitus ja analüüs

2.2.2. Probleemi võimalike lahenduste võrdlus (plussid/ miinused)

2.3. Valitud lahenduse, vastavate nõuete tutvustus (selle kohta tehakse praktiline osa)

3. Praktiline osa

3.1. Nõuetele vastava lahenduse projekteerimine

3.2. Koodi kirjutamine, programmeerimine

3.3. Testimine ja silumine

3.4. Paigaldus, kasutuselevõtt, hooldus

4. Tulemused, järeldused, ettepanekud

Kokkuvõte

Muukeelne resümee (soovi korral)

Kasutatud kirjandus

Lisad

loputoeoe_struktuuri_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1