User Tools

Site Tools


lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited

Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited

Timo Triisa andmebaasilahenduse lõputöö „Projektijuhtimise mooduli loomine tarkvaras Qualman“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud kasutatud tehnoloogiad, funktsionaalsus, mooduli struktuur – joonis 1.

Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).

Nii nagu tehnoloogiad on üles loetud ja tutvustatud, nii on ka olemasolev funktsionaalsus ja loodava mooduli funktsionaalsus välja toodud - joonis 2.

Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).

Loodava mooduli struktuur, andmebaasimudel, kasutajaliidese skeem annavad hea ülevaate - joonis 3.

Joonis 3. Näide kasutajaliidesest (Triisa, 2013, lk 16).

lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 by 127.0.0.1