User Tools

Site Tools


lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited

This is an old revision of the document!


Lisa 8 Ruslan Roman Levitski lõputöö näited

Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Ruslan Roman Levitski lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1.

Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).

Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga.

Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).

Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest, mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid, testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi, mis mõjutas praktilist töö käiku.

Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).

lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited.1432988688.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)