User Tools

Site Tools


lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited [2015/05/30 15:19] maire.ainsolisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 7 Anne-Ly Nguyen Thieni lõputöö näited ====== ====== Lisa 7 Anne-Ly Nguyen Thieni lõputöö näited ======
  
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Aare Pajuste lõputöö „Läbistustestimine võrgu- ja süsteemiadministraatori näitel“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud läbistustestimise etapidtüübidkriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. +Lõputöö andmebaasilahendusest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Thieni lõputöö „Kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi teavituste moodul“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud lahendamist vajava probleeminõuete analüüsidkasutatavad tehnoloogiad – joonis 1. 
    
-{{:playground:pajuste1.jpg?nolink|}}+{{:thien1.jpg?nolink|}}
  
-**Joonis 1. Lõputöö teoreetilise osa ilmestamine joonistega (Pajuste2014, lk 10).**+**Joonis 1. Lahenduse planeerimine (Thien2013, lk 11).**
  
-Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga.+Funktsionaalne vaade on hea näide ühe osa lahti kirjutamisest, mida on ilmestatud skeemiga ning iga osa omakorda välja toodud.
    
-{{:playground:pajuste2.jpg?nolink|}}+{{:thien2.jpg?nolink|}}
  
-**Joonis 2. Lahti kirjutatud näited (Pajuste2014, lk 18).**+**Joonis 2. Funktsionaalne vaade (Thien2013, lk 13).**
  
-Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest, mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid, testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi, mis mõjutas praktilist töö käiku.+Klassdiagramm annab näitlikustava ülevaate andmebaasitabelitest ja nende vahelistest seostest.
    
-{{:playground:pajuste3.jpg?nolink|}}+{{:thien3.jpg?nolink|}}
  
-**Joonis 3. Praktilises osas võrgu ülesehituse näide (Pajuste2014, lk 22).** +**Joonis 3. Klassdiagrammi näide (Thien2013, lk 15).** 
  
-Joonis 4 toob näite Pajuste lõputöö kolmest leheküljest koosnevast kasutatud kirjanduse loetelust. Kasutatud kirjanduses on nii eesti kui ka võõrkeelseid allikaid ning vormistatud korrektselt tähestikulises järjekorras.+Joonis 4 iseloomustab andmebaasitabeli atribuutide ja koodi omavahelist seost
    
-{{:playground:pajuste4.jpg?nolink|}}+{{:thien4.jpg?nolink|}}
  
-**Joonis 4. Kasutatud kirjanduse näide (Pajuste2014, lk 45).**+**Joonis 4. Näide andmebaasi lahendusest (Thien2013, lk 20).**
  
lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited.1432988398.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)