User Tools

Site Tools


ueldnouded

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ueldnouded [2015/05/25 20:49]
maire.ainso
ueldnouded [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Üldnõuded ====== 
  
-Esmalt tuleb teha dokumendi äärte seadistused nagu on näidatud joonisel 1: //PAGE LAYOUT - Page Setup - Margins - Top, Bottom, Right// 2,54cm ja //Left// 3,17cm (suurem vaba ruum köitmise jaoks). 
-  
-{{:​playground:​veeriste_seadistamine.jpg?​nolink|}} 
- 
-Joonis 1. Dokumendi äärte seadistused. 
-  
-Seejärel tuleb teha lõputöö tiitelleht - joonis 2. Tiitellehe näide on olemas ka Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendi lõpus lisa 1.  
- 
-{{:​playground:​tiitelleht.jpg?​nolink|}} 
- 
-Joonis 2. Tiitellehe näidis. 
- 
-Peab määrama leheküljenumbrid nagu näidatud joonisel 3 – //INSERT – Page Number – Bottom of Page// – ja valida paremaääre versioon. ​ 
- 
-{{:​playground:​lehekueljenumbrite_valimine.jpg?​nolink|}} 
- 
-Joonis 3. Leheküljenumbrite määramine. 
- 
-Erineva esilehekülje numeratsiooni esitamiseks tuleb teha linnuke kasti peale leheküljenumbrite lisamist nagu joonisel 4 //INSERT – HEADER & FOOTER TOOLS - DESIGN – Options - Diffrent First Page//. 
-  
-{{:​playground:​esikuelg_erinev.jpg?​nolink|}} 
-  
-Joonis 4. Erinev esilehekülje numeratsioon 
ueldnouded.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)