User Tools

Site Tools


ueldnouded

This is an old revision of the document!


Üldnõuded

Esmalt tuleb teha dokumendi äärte seadistused nagu on näidatud joonisel 1: PAGE LAYOUT - Page Setup - Margins - Top, Bottom, Right 2,54cm ja Left 3,17cm (suurem vaba ruum köitmise jaoks).

Joonis 1. Dokumendi äärte seadistused.

Seejärel tuleb teha lõputöö tiitelleht - joonis 2. Tiitellehe näide on olemas ka Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendi lõpus lisa 1.

Joonis 2. Tiitellehe näidis.

Peab määrama leheküljenumbrid nagu näidatud joonisel 3 – INSERT – Page Number – Bottom of Page – ja valida paremaääre versioon.

Joonis 3. Leheküljenumbrite määramine.

Erineva esilehekülje numeratsiooni esitamiseks tuleb teha linnuke kasti peale leheküljenumbrite lisamist nagu joonisel 4 INSERT – HEADER & FOOTER TOOLS - DESIGN – Options - Diffrent First Page.

Joonis 4. Erinev esilehekülje numeratsioon

ueldnouded.1432576195.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)