User Tools

Site Tools


internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine [2015/05/14 21:04]
maire.ainso created
internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine [2015/05/26 20:44]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Internetist pärineva allika viite moodustamine ====== ====== Internetist pärineva allika viite moodustamine ======
  
-fddfs+Interneti puhul peab viide sisaldama järgmist informatsiooni:​ Autor(id), (internetist materjali lugemise kuupäev). Materjali nimetus, interneti aadress. Joonisel 1 on toodud interneti viite koostamine, allosas on näha eelvaadet, milline näeb välja viide, mis läheb teksti sisse ja milline näeb välja kasutatud kirjanduse bibliograafiline kirje. 
 +  
 +{{:​neti.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Internetist pärineva allika viite koostamine.**
internetist_paerineva_allika_viite_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)