User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sidebar [2015/05/14 20:34]
maire.ainso
sidebar [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Näitlikustav abimaterjal lõputöö koostajale ====== 
  
-  * [[start|Näitlikustav abimaterjal lõputöö koostajale]] 
-  * [[Sisukorra moodustamine|Sisukorra moodustamine]] 
-  * [[Sissejuhatuse_kirjutamine|Sissejuhatuse kirjutamine]] 
-  * Lõputöö struktuuri moodustamine 
-  * Lõputöö vormistamine 
-    * Üldnõuded 
-    * Stiilide seadistamine 
-    * Viidete moodustamine 
-      * Raamatu viite koostamine 
-      * Tõlgitud raamatu viite koostamine 
-      * Artikli või peatükk kogumikust viite koostamine 
-      * Ajakirja artikli viite moodustamine 
-      * Ilma autori nimeta ajalehe artikli viite moodustamine 
-      * Internetist pärineva allika viite moodustamine 
-      * Dokumendi viite moodustamine 
-  * Kokkuvõtte kirjutamine 
-  * Kasutatud kirjanduse moodustamine 
-  * Lisad 
-    * Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited 
sidebar.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)