User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
sidebar [2015/05/14 14:25]
maire.ainso
sidebar [2015/05/14 20:42]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
-====== Navigatsioon ====== +====== Abimaterjali sisukord ====== 
-  * Sisukorra moodustamine + 
-  * Sissejuhatuse kirjutamine+  * [[start|Abimaterjali eesmärk|Näitlikustav abimaterjal lõputöö koostajale]] 
 +  * [[Sisukorra moodustamine|Sisukorra moodustamine]] 
 +  * [[Sissejuhatuse_kirjutamine|Sissejuhatuse kirjutamine]]
   * Lõputöö struktuuri moodustamine   * Lõputöö struktuuri moodustamine
   * Lõputöö vormistamine   * Lõputöö vormistamine
     * Üldnõuded     * Üldnõuded
 +    * Stiilide seadistamine 
 +    * Viidete moodustamine 
 +      * Raamatu viite koostamine 
 +      * Tõlgitud raamatu viite koostamine 
 +      * Artikli või peatükk kogumikust viite koostamine 
 +      * Ajakirja artikli viite moodustamine 
 +      * Ilma autori nimeta ajalehe artikli viite moodustamine 
 +      * Internetist pärineva allika viite moodustamine 
 +      * Dokumendi viite moodustamine 
 +  * Kokkuvõtte kirjutamine 
 +  * Kasutatud kirjanduse moodustamine 
 +  * Lisad 
 +    * Lisa 1 Aare Pajuste lõputöö näited
sidebar.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)