User Tools

Site Tools


lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2015/05/14 21:11]
maire.ainso created
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 8 Roman Levitski lõputöö näited ======+====== Lisa 8 Ruslan Roman Levitski lõputöö näited ======
  
-afs+Ruslan Roman Levitski mobiilivaate andmebaasilahendusega lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on ülevaatliku praktilise osaga. Kasutatud on loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud portaali mobiilse versiooni loomise alused ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1.  
 +  
 +{{:levitski01.jpg?nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).** 
 + 
 +Joonis 2 ilmestab näiteid, mille alusel on valitud mobiiliveebi teenused ja kujundus. 
 +  
 +{{:levitski1.jpg?nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).** 
 + 
 +Praktilise osas on välja toodud koodi näited ning nende seotus mobiilivaatega - joonis 3. 
 +  
 +{{:levitski2.jpg?nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).** 
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited.1431627103.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)