User Tools

Site Tools


lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited [2015/05/30 15:19]
maire.ainso
lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited [2015/05/30 15:31]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 7 Anne-Ly Nguyen Thieni lõputöö näited ====== ====== Lisa 7 Anne-Ly Nguyen Thieni lõputöö näited ======
  
 +Lõputöö andmebaasilahendusest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Thieni lõputöö „Kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi teavituste moodul“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud ... – joonis 1. 
 + 
 +{{:thien1.jpg?nolink|}}
 +
 +**Joonis 1. Lahenduse planeerimine (Thien, 2013, lk 11).**
 +
 +Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga.
 + 
 +{{:thien2.jpg?nolink|}}
 +
 +**Joonis 2. Funktsionaalne vaade (Thien, 2013, lk 13).**
 +
 +Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest, mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid, testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi, mis mõjutas praktilist töö käiku.
 + 
 +{{:thien3.jpg?nolink|}}
 +
 +**Joonis 3. Klassdiagrammi näide (Thien, 2013, lk 15).** 
 +
 +Joonis 4 toob näite Pajuste lõputöö kolmest leheküljest koosnevast kasutatud kirjanduse loetelust. Kasutatud kirjanduses on nii eesti kui ka võõrkeelseid allikaid ning vormistatud korrektselt tähestikulises järjekorras.
 + 
 +{{:thien4.jpg?nolink|}}
 +
 +**Joonis 4. Näide andmebaasi lahendusest (Thien, 2013, lk 20).**
  
lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)