User Tools

Site Tools


lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2015/05/30 20:23]
maire.ainso
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited ====== 
- 
-Timo Triisa andmebaasilahenduse lõputöö „Projektijuhtimise mooduli loomine tarkvaras Qualman“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud kasutatud tehnoloogiad, funktsionaalsus, mooduli struktuur – joonis 1.  
-  
-{{:triisa1.jpg?nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).** 
- 
- 
-{{:triisa2.jpg?nolink|}} 
- 
-**Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).** 
- 
-{{:triisa3.jpg?nolink|}} 
- 
-**Joonis 3. Näide kasutajaliidesest (Triisa, 2013, lk 16).**  
  
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)