User Tools

Site Tools


lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2015/05/30 15:32]
maire.ainso
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2015/05/30 20:29]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited ====== ====== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited ======
  
-Timo Triisa andmebaasilahenduse lõputöö „Projektijuhtimise mooduli loomine tarkvaras Qualman“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud läbistustestimise etapidtüübidkriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. +Timo Triisa andmebaasilahenduse lõputöö „Projektijuhtimise mooduli loomine tarkvaras Qualman“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud kasutatud tehnoloogiadfunktsionaalsusmooduli struktuur – joonis 1. 
    
 {{:triisa1.jpg?nolink|}} {{:triisa1.jpg?nolink|}}
  
 **Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).** **Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).**
 +
 +Nii nagu tehnoloogiad on üles loetud ja tutvustatud, nii on ka olemasolev funktsionaalsus ja loodava mooduli funktsionaalsus välja toodud - joonis 2.
  
 {{:triisa2.jpg?nolink|}} {{:triisa2.jpg?nolink|}}
  
 **Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).** **Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).**
 +
 +Loodava mooduli struktuur, andmebaasimudel, kasutajaliidese skeem annavad hea ülevaate - joonis 3.
  
 {{:triisa3.jpg?nolink|}} {{:triisa3.jpg?nolink|}}
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)