User Tools

Site Tools


lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited [2015/05/14 21:08]
maire.ainso created
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 4 Hanno-Ivar Ilvese lõputöö näited ====== ====== Lisa 4 Hanno-Ivar Ilvese lõputöö näited ======
  
-fafdasf+Hanno - Ivar Ilvese lõputöö on hea näide praktilisest probleemi lahendusest „Peetri lasteaed-põhikooli võrgukeskselt hallatavaks muutmise plaan ja teostus“. See lõputöö on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud olemasolevad probleemid ja praktilises osas on neid lahendanud. Alustatud on füüsilisest korrastamisest ning seda on ilmestatud ka sobivate joonistega – joonis 1. 
 + 
 +{{:ilves1.jpg?nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Näide praktilises osas tehtud füüsilisest korrastamisest (Ilves, 2013, lk 13).** 
 + 
 +Samuti on välja toodud põhimõtted, mille alusel on tehtud füüsiline korrastamine ja kuidas seda on kaardistatud ning kuidas seda edaspidi hallata - joonis 2. 
 +  
 +{{:ilves10.jpg?nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 2. Võrgu kaardistamise põhimõtted (Ilves, 2013, lk 15).** 
 + 
 +Praktilises osas on välja toodud haldussüsteemi valiku kriteeriumid ja valikusse jäänud süsteemid - joonis 3. 
 + 
 +{{:ilves2.jpg?nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 3. Haldussüsteemi valiku näide (Ilves, 2013, lk 22).**  
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited.1431626915.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)