User Tools

Site Tools


viidete_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
viidete_moodustamine [2015/05/21 22:52]
maire.ainso
viidete_moodustamine [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Viidete moodustamine ====== ====== Viidete moodustamine ======
  
-Viidete koostamist saab ka teha läbi //Microsoft Office Word//i vahendite ning see võimaldab kõik viited lisada kasutatud kirjanduse loetelusse. Ühtlasi aitab viidete koostamine vältida võimalikke vigu ja plagiaadi ohtu ning hoida kokku aega.+Viidete koostamist saab ka teha läbi //Microsoft Office Word//i vahendite ning see võimaldab kõik viited lisada kasutatud kirjanduse loetelusse. Ühtlasi aitab viidete koostamine vältida võimalikke vigu ja plagiaadi ohtu ning hoida kokku aega. Viidete koostamine põhineb APA standardil.
  
 Tsitaadi lisamiseks avada joonisel 1 näidatud //​REFERENCES – Insert Citation – Add New Source...// Kui valida //Add New Source...// saab lisada uue tsitaadi, viite. Kui tahetakse teksti sisse lisada juba olemasolevat viidet, saab valida loetelust sobiva viite ja see lisatakse kursori asukohta tekstis. Tsitaadi lisamiseks avada joonisel 1 näidatud //​REFERENCES – Insert Citation – Add New Source...// Kui valida //Add New Source...// saab lisada uue tsitaadi, viite. Kui tahetakse teksti sisse lisada juba olemasolevat viidet, saab valida loetelust sobiva viite ja see lisatakse kursori asukohta tekstis.
Line 7: Line 7:
 {{:​playground:​tsitaat1.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​tsitaat1.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 1. Tsitaadi lisamine.+**Joonis 1. Tsitaadi lisamine.**
  
 Joonis 2 näitlikustab Tallinna Polütehnikumi veebilehel olevat kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilisele juhendile viite koostamist. Põhjalik andmete lisamine võimaldab töö kirjutamisel lisada mugavalt ja kiirelt sobivaid viiteid ning hiljem koostada nendest automaatselt uuendatav kasutatud kirjanduse loetelu. Joonis 2 näitlikustab Tallinna Polütehnikumi veebilehel olevat kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilisele juhendile viite koostamist. Põhjalik andmete lisamine võimaldab töö kirjutamisel lisada mugavalt ja kiirelt sobivaid viiteid ning hiljem koostada nendest automaatselt uuendatav kasutatud kirjanduse loetelu.
Line 13: Line 13:
 {{:​playground:​tsitaat2.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​tsitaat2.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 2. Uue allika lisamine.+**Joonis 2. Uue allika lisamine.**
  
 Kui viide lisatakse teksti, saab seda kustutada ning vajadusel ka muuta, selleks peab tegema ühe kliki viitel ja siis valima paremast äärest noole juurest avaneva rippmenüüst sobiva valiku nagu on näidatud joonisel 3. Kui viide lisatakse teksti, saab seda kustutada ning vajadusel ka muuta, selleks peab tegema ühe kliki viitel ja siis valima paremast äärest noole juurest avaneva rippmenüüst sobiva valiku nagu on näidatud joonisel 3.
Line 19: Line 19:
 {{:​playground:​tsitaat3.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​tsitaat3.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 3. Viite muutmine.+**Joonis 3. Viite muutmine.**
  
 Valides rippmenüüst //Edit Citation// avaneb alamenüü nagu näha joonisel 4, kus esmalt peaks määrama leheküljenumbri,​ kuid saab ka muuta otsevalikutega autori, aasta või pealkirja muudatuste sisseviimist. Valides rippmenüüst //Edit Citation// avaneb alamenüü nagu näha joonisel 4, kus esmalt peaks määrama leheküljenumbri,​ kuid saab ka muuta otsevalikutega autori, aasta või pealkirja muudatuste sisseviimist.
Line 25: Line 25:
 {{:​playground:​tsitaat4.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​tsitaat4.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 4. Viites muudatuste tegemine, lehekülje numbrite lisamine.+**Joonis 4. Viites muudatuste tegemine, lehekülje numbrite lisamine.**
  
 Lõplik viide tekstis, mis pole autori enda poolt kirjutatud, vaid tuleneb refereeringust või tsitaadist mujalt allikatest, peab välja nägema lõputöös nii, nagu on seda kujutatud joonisel 5. Lõplik viide tekstis, mis pole autori enda poolt kirjutatud, vaid tuleneb refereeringust või tsitaadist mujalt allikatest, peab välja nägema lõputöös nii, nagu on seda kujutatud joonisel 5.
Line 31: Line 31:
 {{:​playground:​tsitaat5.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​tsitaat5.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 5. Lõpptulem viite seadistamisel.+**Joonis 5. Lõpptulem viite seadistamisel.**
  
 Joonisel 6 on välja toodud kogu viidete loetelu //​REFERENCES – Source Manager//, mida on võimalik muuta või seadistada vastavalt vajadusele. Paremas kastis on näha ka üks allikas, millele pole tekstis viidatud – sellel pole linnukest ees. Seega saab lisada kohe alguses kõik olemasolevad algallikad ja neid ükshaaval töö käigus kasutada. Ühtlasi annab see ülevaate, millele on viidatud tekstis ja millele mitte – see võimaldab korrastada ka kasutatud kirjanduse loetelu, sest viitamata allikaid ei tohi kajastada kasutatud kirjanduses. Joonisel 6 on välja toodud kogu viidete loetelu //​REFERENCES – Source Manager//, mida on võimalik muuta või seadistada vastavalt vajadusele. Paremas kastis on näha ka üks allikas, millele pole tekstis viidatud – sellel pole linnukest ees. Seega saab lisada kohe alguses kõik olemasolevad algallikad ja neid ükshaaval töö käigus kasutada. Ühtlasi annab see ülevaate, millele on viidatud tekstis ja millele mitte – see võimaldab korrastada ka kasutatud kirjanduse loetelu, sest viitamata allikaid ei tohi kajastada kasutatud kirjanduses.
Line 37: Line 37:
 {{:​playground:​tsitaat6.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​tsitaat6.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 6. Kõikide viidete vaatamine, muutmine +**Joonis 6. Kõikide viidete vaatamine, muutmine.**
viidete_moodustamine.1432237977.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)