User Tools

Site Tools


ueldnouded

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ueldnouded [2015/05/21 15:04]
maire.ainso
ueldnouded [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Üldnõuded ====== ====== Üldnõuded ======
  
-Esmalt tuleb teha dokumendi äärte seadistused nagu on näidatud joonisel 1: +Esmalt tuleb teha dokumendi äärte seadistused nagu on näidatud joonisel 1: //PAGE LAYOUT - Page Setup - Margins - Top, Bottom, Right// 2,54cm ja //Left// 3,17cm (suurem vaba ruum köitmise jaoks).
    
 {{:​playground:​veeriste_seadistamine.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​veeriste_seadistamine.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 1. Dokumendi äärte seadistused.+**Joonis 1. Dokumendi äärte seadistused.**
    
-Seejärel tuleb teha lõputöö tiitelleht - joonis 2. Tiitellehe näide on olemas ka Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendi lõpus lisa 1. Seejärel tuleb muuta stiilid vastavalt metoodilisele juhendile: Normal, Heading 1-3+Seejärel tuleb teha lõputöö tiitelleht - joonis 2. Tiitellehe näide on olemas ka Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendi lõpus lisa 1. 
  
 {{:​playground:​tiitelleht.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​tiitelleht.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 2. Tiitellehe näidis.+**Joonis 2. Tiitellehe näidis.**
  
-Peab määrama leheküljenumbrid nagu näidatud joonisel 3 – INSERT – Page Number – Bottom of Page – ja valida paremaääre versioon. ​+Peab määrama leheküljenumbrid nagu näidatud joonisel 3 – //INSERT – Page Number – Bottom of Page// – ja valida paremaääre versioon. ​
  
 {{:​playground:​lehekueljenumbrite_valimine.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​lehekueljenumbrite_valimine.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 3. Leheküljenumbrite määramine.+**Joonis 3. Leheküljenumbrite määramine.**
  
-Erineva esilehekülje numeratsiooni esitamiseks tuleb teha linnuke kasti peale leheküljenumbrite lisamist nagu joonisel 4 INSERT – HEADER & FOOTER TOOLS - DESIGN – Options - Diffrent First Page.+Erineva esilehekülje numeratsiooni esitamiseks tuleb teha linnuke kasti peale leheküljenumbrite lisamist nagu joonisel 4 //INSERT – HEADER & FOOTER TOOLS - DESIGN – Options - Diffrent First Page//.
    
 {{:​playground:​esikuelg_erinev.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​esikuelg_erinev.jpg?​nolink|}}
    
-Joonis 4. Erinev esilehekülje numeratsioon+**Joonis 4. Erinev esilehekülje numeratsioon.** 
 + 
 +Tabelite vormistamisel tuleb märkida //Boldis// tabel ja selle järjekorranumber. Selle alla kirjutatakse tabeli sisu iseloomustav pealkiri, nagu näidatud joonisel 5. Tabelitel on pealkirjad! 
 + 
 +{{:​naeide_tabel1.jpg?​nolink|}} ​  
 + 
 +**Joonis 5. Tabeli pealkirja vormistamine.** 
 + 
 +Jooniste vormistamisel tuleb märkida //Boldis// joonis ja selle järjekorranumber. Peale joonise numbrit on punkt ja  kirjutatakse joonise sisu iseloomustav allkiri, nagu näidatud joonisel 6. Joonistel on allkirjad! 
 + 
 +{{:​naeide_joonis1.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 6. Joonise allkirja vormistamine.**
ueldnouded.1432209867.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)