User Tools

Site Tools


ueldnouded

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ueldnouded [2015/05/14 20:58]
maire.ainso created
ueldnouded [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Üldnõuded ====== ====== Üldnõuded ======
  
-jlkjlkjl+Esmalt tuleb teha dokumendi äärte seadistused nagu on näidatud joonisel 1: //PAGE LAYOUT - Page Setup - Margins - Top, Bottom, Right// 2,54cm ja //Left// 3,17cm (suurem vaba ruum köitmise jaoks). 
 +  
 +{{:​playground:​veeriste_seadistamine.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Dokumendi äärte seadistused.** 
 +  
 +Seejärel tuleb teha lõputöö tiitelleht - joonis 2. Tiitellehe näide on olemas ka Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendi lõpus lisa 1.  
 + 
 +{{:​playground:​tiitelleht.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 2. Tiitellehe näidis.** 
 + 
 +Peab määrama leheküljenumbrid nagu näidatud joonisel 3 – //INSERT – Page Number – Bottom of Page// – ja valida paremaääre versioon.  
 + 
 +{{:​playground:​lehekueljenumbrite_valimine.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 3. Leheküljenumbrite määramine.** 
 + 
 +Erineva esilehekülje numeratsiooni esitamiseks tuleb teha linnuke kasti peale leheküljenumbrite lisamist nagu joonisel 4 //INSERT – HEADER & FOOTER TOOLS - DESIGN – Options - Diffrent First Page//. 
 +  
 +{{:​playground:​esikuelg_erinev.jpg?​nolink|}} 
 +  
 +**Joonis 4. Erinev esilehekülje numeratsioon.** 
 + 
 +Tabelite vormistamisel tuleb märkida //Boldis// tabel ja selle järjekorranumber. Selle alla kirjutatakse tabeli sisu iseloomustav pealkiri, nagu näidatud joonisel 5. Tabelitel on pealkirjad! 
 + 
 +{{:​naeide_tabel1.jpg?​nolink|}} ​  
 + 
 +**Joonis 5. Tabeli pealkirja vormistamine.** 
 + 
 +Jooniste vormistamisel tuleb märkida //Boldis// joonis ja selle järjekorranumber. Peale joonise numbrit on punkt ja  kirjutatakse joonise sisu iseloomustav allkiri, nagu näidatud joonisel 6. Joonistel on allkirjad! 
 + 
 +{{:​naeide_joonis1.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 6. Joonise allkirja vormistamine.**
ueldnouded.1431626318.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)