User Tools

Site Tools


sisukorra_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sisukorra_moodustamine [2015/05/21 14:32]
maire.ainso
sisukorra_moodustamine [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Sisukorra moodustamine ====== ====== Sisukorra moodustamine ======
  
-Sisukorra, sissejuhatuse,​ kokkuvõtte ja kasutatud kirjanduse ees numbreid ei märgita. Sisukorra puhul on soovitatav kasutada automaatset sisukorra loomist, kuna seda saab lihtsalt hallata ja uuendada kui peatükkide koguarv muutub. Selle eelduseks on see, et pealkirjad on koostatud, kasutades eraldi stiile: Heading 1-3. Lisaks võib teha eraldi stiili ka sisukorra pealkirjale – ei tohi olla Heading 1-3, muidu kajastub sisukorras ja see on viga. Võib kasutada ka automaatse sisukorra uuenduse pealkirja kohta sisukorra pealkirja jaoks.+Sisukorra, sissejuhatuse,​ kokkuvõtte ja kasutatud kirjanduse ees numbreid ei märgita. Sisukorra puhul on soovitatav kasutada automaatset sisukorra loomist, kuna seda saab lihtsalt hallata ja uuendada kui peatükkide koguarv muutub. Selle eelduseks on see, et pealkirjad on koostatud, kasutades eraldi stiile: ​//Heading 1-3//. Lisaks võib teha eraldi stiili ka sisukorra pealkirjale – ei tohi olla //Heading 1-3//, muidu kajastub sisukorras ja see on viga. Võib kasutada ka automaatse sisukorra uuenduse pealkirja kohta sisukorra pealkirja jaoks.
  
-Kui on olemas paar pealkirja, saab koostada automaatselt koostatava sisukorra, nagu näitena toodud joonisel 1. REFERENCES – Table of Contents – valida sobiv variant. Olemasoleva sisukorra uuendamiseks on vaja sisukorra loetelu peal teha parem klikk ja valida Update Field – Update entire field.+Kui on olemas paar pealkirja, saab koostada automaatselt koostatava sisukorra, nagu näitena toodud joonisel 1. //REFERENCES – Table of Contents// – valida sobiv variant. Olemasoleva sisukorra uuendamiseks on vaja sisukorra loetelu peal teha parem klikk ja valida ​//Update Field – Update entire field//.
    
 {{:​playground:​automaatse_sisukorra_moodustamine.jpg?​nolink|}} {{:​playground:​automaatse_sisukorra_moodustamine.jpg?​nolink|}}
  
-Joonis 1. Automaatselt uuendatav sisukord.+**Joonis 1. Automaatselt uuendatav sisukord.**
    
  
sisukorra_moodustamine.1432207940.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)