User Tools

Site Tools


sissejuhatuse_kirjutamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sissejuhatuse_kirjutamine [2015/05/21 14:44]
maire.ainso
sissejuhatuse_kirjutamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Sissejuhatuse kirjutamine ====== 
- 
-Sissejuhatuses on oluline välja tuua, miks see lõputöö on aktuaalne, vajalik, püstitada eesmärk(gid). Antakse ka lühike ülevaade töö osadest. ​ 
- 
-Sissejuhatus on ca ühe lehekülje pikkune ja tutvustab uuritavat probleemi – mida uurib või testib lõputöö. Sissejuhatus peab avama töö üldise sisu, nii teoreetilise kui ka praktilise ja eelkõige tooma esile peamised küsimused, miks seda tööd on vaja ja mida see peaks andma. Alustatakse tavaliselt sissejuhatust tuues välja üldise valdkonna problemaatika ja siis tuuakse välja töö peamised küsimused ning lahenduste leidmise meetodid nendele. Lisaks sõnastatakse töö eesmärk ja tuuakse välja lühike töö osade tutvustus. 
- 
-Lõputöö tervikuna peab välja nägema korralik ning ühtse vormistamisstiiliga. Seega kui lõputöö teema on paigas ja alustatakse töö kirjutamist,​ siis kõige parem on vaadata läbi erinevad vormistamise nõuded ja need esmalt paika panna. See annab ka hea ülevaate kirjutamise protsessist ning sellest, mis vajaks rohkem tähelepanu või lisa kirjandusallikaid. Teoreetilise ja praktilise osa pikkused on sarnased, ühe lõigu pikkus on ca 5-6 rida, sissejuhatus ja kokkuvõte ca 1 lehekülg. Mahukama töö puhul on sissejuhatus ja kokkuvõte 1/10 töö kogumahust (ilma lisadeta). 
  
sissejuhatuse_kirjutamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)