User Tools

Site Tools


sissejuhatuse_kirjutamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
sissejuhatuse_kirjutamine [2015/05/14 15:03]
maire.ainso created
sissejuhatuse_kirjutamine [2015/05/21 14:45]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Sissejuhatuse kirjutamine ====== ====== Sissejuhatuse kirjutamine ======
  
-kjlkjlö+Sissejuhatuses on oluline välja tuua, miks see lõputöö on aktuaalne, vajalik, püstitada eesmärk(gid). Antakse ka lühike ülevaade töö osadest.  
 + 
 +Sissejuhatus on ca ühe lehekülje pikkune ja tutvustab uuritavat probleemi – mida uurib või testib lõputöö. Sissejuhatus peab avama töö üldise sisu, nii teoreetilise kui ka praktilise ja eelkõige tooma esile peamised küsimused, miks seda tööd on vaja ja mida see peaks andma. Alustatakse tavaliselt sissejuhatust tuues välja üldise valdkonna problemaatika ja siis tuuakse välja töö peamised küsimused ning lahenduste leidmise meetodid nendele. Lisaks sõnastatakse töö eesmärk ja tuuakse välja lühike töö osade tutvustus. 
 + 
sissejuhatuse_kirjutamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)