User Tools

Site Tools


loputoeoe_vormistamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
loputoeoe_vormistamine [2015/05/21 14:59]
maire.ainso
loputoeoe_vormistamine [2015/05/21 22:17]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Lõputöö vormistamine ====== ====== Lõputöö vormistamine ======
  
-Vormistamise nõuded on esitatud Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendis tekstiliselt. Selleks, et seda oleks kiirem ja lihtsam kohandada oma lõputöös ning annaks ideid konkreetsete seadistuste otsimiseks on toodud näiteid Microsoft Office Word 2013 näitel.+Vormistamise nõuded on esitatud Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendis tekstiliselt. Selleks, et seda oleks kiirem ja lihtsam kohandada oma lõputöös ning annaks ideid konkreetsete seadistuste otsimiseks on toodud näiteid ​//Microsoft Office Word 2013// näitel.
  
-Esmalt tuleb teha dokumendi äärte seadistused nagu on näidatud joonisel 1:  
-  
  
- 
-Joonis 1. Dokumendi äärte seadistused. 
-  
-Seejärel tuleb teha lõputöö tiitelleht - joonis 2. Tiitellehe näide on olemas ka Tallinna Polütehnikumi kirjalike tööde koostamise ja vormistamise metoodilises juhendi lõpus lisa 1. Seejärel tuleb muuta stiilid vastavalt metoodilisele juhendile: Normal, Heading 1-3.  
- 
- 
- 
-Joonis 2. Tiitellehe näidis. 
- 
-Peab määrama leheküljenumbrid nagu näidatud joonisel 3 – INSERT – Page Number – Bottom of Page – ja valida paremaääre versioon. ​ 
- 
- 
- 
-Joonis 3. Leheküljenumbrite määramine. 
- 
-Erineva esilehekülje numeratsiooni esitamiseks tuleb teha linnuke kasti peale leheküljenumbrite lisamist nagu joonisel 4 INSERT – HEADER & FOOTER TOOLS - DESIGN – Options - Diffrent First Page. 
-  
- 
-  
-Joonis 4. Erinev esilehekülje numeratsioon 
loputoeoe_vormistamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)