User Tools

Site Tools


loputoeoe_struktuuri_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2015/05/28 21:46]
maire.ainso
loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2017/12/28 09:09] (current)
Line 5: Line 5:
 Teoreetilise ja praktilise osa pikkused on sarnased, ühe lõigu pikkus on ca 5-6 rida. Teoreetilises osas on tutvustatud kõiki praktilisi osasid ja praktilises osas peavad kõik läbi viidavad osad olema omavahel seotud ja teoreetilises osas tutvustatud. Teoreetilise ja praktilise osa pikkused on sarnased, ühe lõigu pikkus on ca 5-6 rida. Teoreetilises osas on tutvustatud kõiki praktilisi osasid ja praktilises osas peavad kõik läbi viidavad osad olema omavahel seotud ja teoreetilises osas tutvustatud.
  
-Sissejuhatus ja kokkuvõte ca 1 lehekülg. Mahukama töö puhul on sissejuhatus ja kokkuvõte 1/10 töö kogumahust (ilma lisadeta). +Sissejuhatus ja kokkuvõte on ca 1 lehekülg. Mahukama töö puhul on sissejuhatus ja kokkuvõte 1/10 töö kogumahust (ilma lisadeta). Sissejuhatuses püstitatud probleemid ja eesmärgid tuuakse töökäigus leitud lahendustega välja kokkuvõttes. Kokkuvõttes käsitletakse ainult neid teemasid, mis on lõputöös välja toodud, uut informatsiooni või vastamata küsimusi ei tohi olla.  
  
 Koskmudelil põhinev lõputöömalli üldine struktuur on alljärgnev: Koskmudelil põhinev lõputöömalli üldine struktuur on alljärgnev:
loputoeoe_struktuuri_moodustamine.1432838809.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)