User Tools

Site Tools


loputoeoe_struktuuri_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2015/05/21 14:51]
maire.ainso
loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Lõputöö struktuuri moodustamine ====== ====== Lõputöö struktuuri moodustamine ======
  
-Lõputöö tervikuna peab välja nägema korralik ning ühtse vormistamisstiiliga. Seega kui lõputöö teema on paigas ja alustatakse töö kirjutamist, siis kõige parem on vaadata läbi erinevad vormistamise nõuded ja need esmalt paika panna. See annab ka hea ülevaate kirjutamise protsessist ning sellest, mis vajaks rohkem tähelepanu või lisa kirjandusallikaid. Teoreetilise ja praktilise osa pikkused on sarnased, ühe lõigu pikkus on ca 5-6 rida, sissejuhatus ja kokkuvõte ca 1 lehekülg. Mahukama töö puhul on sissejuhatus ja kokkuvõte 1/10 töö kogumahust (ilma lisadeta). Koskmudelil põhinev lõputöömall, üldine struktuur on alljärgnev:+Lõputöö tervikuna peab välja nägema korralik ning ühtse vormistamisstiiliga. Seega kui lõputöö teema on paigas ja alustatakse töö kirjutamist, siis kõige parem on vaadata läbi erinevad vormistamise nõuded ja need esmalt paika panna. See annab ka hea ülevaate kirjutamise protsessist ning sellest, mis vajaks rohkem tähelepanu või lisa kirjandusallikaid.  
 + 
 +Teoreetilise ja praktilise osa pikkused on sarnased, ühe lõigu pikkus on ca 5-6 rida. Teoreetilises osas on tutvustatud kõiki praktilisi osasid ja praktilises osas peavad kõik läbi viidavad osad olema omavahel seotud ja teoreetilises osas tutvustatud. 
 + 
 +Sissejuhatus ja kokkuvõte on ca 1 lehekülg. Mahukama töö puhul on sissejuhatus ja kokkuvõte 1/10 töö kogumahust (ilma lisadeta). Sissejuhatuses püstitatud probleemid ja eesmärgid tuuakse töökäigus leitud lahendustega välja kokkuvõttes. Kokkuvõttes käsitletakse ainult neid teemasid, mis on lõputöös välja toodud, uut informatsiooni või vastamata küsimusi ei tohi olla.   
 + 
 +Koskmudelil põhinev lõputöömalli üldine struktuur on alljärgnev:
  
 Tiitelleht + pöördel autorideklaratsioon Tiitelleht + pöördel autorideklaratsioon
loputoeoe_struktuuri_moodustamine.1432209102.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)