User Tools

Site Tools


loputoeoe_struktuuri_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2015/05/28 21:46]
maire.ainso
loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lõputöö struktuuri moodustamine ====== 
- 
-Lõputöö tervikuna peab välja nägema korralik ning ühtse vormistamisstiiliga. Seega kui lõputöö teema on paigas ja alustatakse töö kirjutamist,​ siis kõige parem on vaadata läbi erinevad vormistamise nõuded ja need esmalt paika panna. See annab ka hea ülevaate kirjutamise protsessist ning sellest, mis vajaks rohkem tähelepanu või lisa kirjandusallikaid. ​ 
- 
-Teoreetilise ja praktilise osa pikkused on sarnased, ühe lõigu pikkus on ca 5-6 rida. Teoreetilises osas on tutvustatud kõiki praktilisi osasid ja praktilises osas peavad kõik läbi viidavad osad olema omavahel seotud ja teoreetilises osas tutvustatud. 
- 
-Sissejuhatus ja kokkuvõte ca 1 lehekülg. Mahukama töö puhul on sissejuhatus ja kokkuvõte 1/10 töö kogumahust (ilma lisadeta). ​ 
- 
-Koskmudelil põhinev lõputöömalli üldine struktuur on alljärgnev:​ 
- 
-Tiitelleht + pöördel autorideklaratsioon 
- 
-Sisukord 
- 
-(Lühendite ja mõistete loetelu) 
- 
-Sissejuhatus – temaatika ja probleemi tutvustus, töö eesmärk, töö osade lühike tutvustus 
- 
-1. (Asutuse tutvustus) – juhul, kui on tegemist konkreetse/ olemasoleva probleemi lahendamisega 
- 
-2. Teoreetiline osa 
- 
-2.1. (Üldine valdkonna tutvustus) 
- 
-2.2. Konkreetse probleemi, teema tutvustus (vajaduste kirjeldus) 
- 
-2.2.1. Süsteemi nõuete püstitus ja analüüs 
- 
-2.2.2. Probleemi võimalike lahenduste võrdlus (plussid/ miinused) 
- 
-2.3. Valitud lahenduse, vastavate nõuete tutvustus (selle kohta tehakse praktiline osa)  
- 
-3. Praktiline osa 
- 
-3.1. Nõuetele vastava lahenduse projekteerimine 
- 
-3.2. Koodi kirjutamine,​ programmeerimine 
- 
-3.3. Testimine ja silumine 
- 
-3.4. Paigaldus,​ kasutuselevõtt,​ hooldus 
- 
-4. Tulemused,​ järeldused,​ ettepanekud 
- 
-Kokkuvõte 
- 
-Muukeelne resümee (soovi korral) 
- 
-Kasutatud kirjandus 
- 
-Lisad 
  
loputoeoe_struktuuri_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)