User Tools

Site Tools


loputoeoe_struktuuri_moodustamine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2015/05/21 14:52]
maire.ainso
loputoeoe_struktuuri_moodustamine [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lõputöö struktuuri moodustamine ====== 
- 
-Lõputöö tervikuna peab välja nägema korralik ning ühtse vormistamisstiiliga. Seega kui lõputöö teema on paigas ja alustatakse töö kirjutamist, siis kõige parem on vaadata läbi erinevad vormistamise nõuded ja need esmalt paika panna. See annab ka hea ülevaate kirjutamise protsessist ning sellest, mis vajaks rohkem tähelepanu või lisa kirjandusallikaid. Teoreetilise ja praktilise osa pikkused on sarnased, ühe lõigu pikkus on ca 5-6 rida, sissejuhatus ja kokkuvõte ca 1 lehekülg. Mahukama töö puhul on sissejuhatus ja kokkuvõte 1/10 töö kogumahust (ilma lisadeta). Koskmudelil põhinev lõputöömalli üldine struktuur on alljärgnev: 
- 
-Tiitelleht + pöördel autorideklaratsioon 
- 
-Sisukord 
- 
-(Lühendite ja mõistete loetelu) 
- 
-Sissejuhatus – temaatika ja probleemi tutvustus, töö eesmärk, töö osade lühike tutvustus 
- 
-1. (Asutuse tutvustus) – juhul, kui on tegemist konkreetse/ olemasoleva probleemi lahendamisega 
- 
-2. Teoreetiline osa 
- 
-2.1. (Üldine valdkonna tutvustus) 
- 
-2.2. Konkreetse probleemi, teema tutvustus (vajaduste kirjeldus) 
- 
-2.2.1. Süsteemi nõuete püstitus ja analüüs 
- 
-2.2.2. Probleemi võimalike lahenduste võrdlus (plussid/ miinused) 
- 
-2.3. Valitud lahenduse, vastavate nõuete tutvustus (selle kohta tehakse praktiline osa)  
- 
-3. Praktiline osa 
- 
-3.1. Nõuetele vastava lahenduse projekteerimine 
- 
-3.2. Koodi kirjutamine, programmeerimine 
- 
-3.3. Testimine ja silumine 
- 
-3.4. Paigaldus, kasutuselevõtt, hooldus 
- 
-4. Tulemused, järeldused, ettepanekud 
- 
-Kokkuvõte 
- 
-Muukeelne resümee (soovi korral) 
- 
-Kasutatud kirjandus 
- 
-Lisad 
  
loputoeoe_struktuuri_moodustamine.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)