User Tools

Site Tools


lisad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisad [2015/05/25 21:20]
maire.ainso
lisad [2017/12/28 09:09] (current)
Line 3: Line 3:
 Lisasid ei arvestata lõputöö mahu hulka! Seega kui on olulisi tööosasid,​ peaks neid kajastama töö sees, kuid lõputöö mahu suurenedes peaks vähemolulised paigutama töö lõppu, kuid neile peab olema viidatud töö sees. Lisade osa algab eraldi lehelt nagu näidatud joonisel 1. Lisasid ei arvestata lõputöö mahu hulka! Seega kui on olulisi tööosasid,​ peaks neid kajastama töö sees, kuid lõputöö mahu suurenedes peaks vähemolulised paigutama töö lõppu, kuid neile peab olema viidatud töö sees. Lisade osa algab eraldi lehelt nagu näidatud joonisel 1.
  
 +{{:​lisad.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 1. Lisade leht.** **Joonis 1. Lisade leht.**
Line 9: Line 9:
 Lisad algavad eraldi lehelt nagu näidatud joonisel 2 ja lisade pealkirjad kajastuvad sisukorras. Lisade pealkirjad on Boldis ning Lisa numbri ja pealkirja vahel ei ole punkte. Lisad algavad eraldi lehelt nagu näidatud joonisel 2 ja lisade pealkirjad kajastuvad sisukorras. Lisade pealkirjad on Boldis ning Lisa numbri ja pealkirja vahel ei ole punkte.
  
 +{{:​naeide_lisa1.jpg?​nolink|}}
  
- +**Joonis 2. Lisa 1 Pealkiri**
-**Joonis 2. Lisa 1. Näide.**+
  
  
lisad.1432578022.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)