User Tools

Site Tools


lisad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisad [2015/05/25 21:21]
maire.ainso
lisad [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lisad ====== 
- 
-Lisasid ei arvestata lõputöö mahu hulka! Seega kui on olulisi tööosasid,​ peaks neid kajastama töö sees, kuid lõputöö mahu suurenedes peaks vähemolulised paigutama töö lõppu, kuid neile peab olema viidatud töö sees. Lisade osa algab eraldi lehelt nagu näidatud joonisel 1. 
- 
-{{:​lisad.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Lisade leht.** 
- 
-Lisad algavad eraldi lehelt nagu näidatud joonisel 2 ja lisade pealkirjad kajastuvad sisukorras. Lisade pealkirjad on Boldis ning Lisa numbri ja pealkirja vahel ei ole punkte. 
- 
-{{:​naeide_lisa1.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 2. Lisa 1. Näide.** 
- 
  
lisad.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)