User Tools

Site Tools


lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2015/05/30 15:34]
maire.ainso
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 8 Ruslan Roman Levitski lõputöö näited ====== ====== Lisa 8 Ruslan Roman Levitski lõputöö näited ======
  
-Ruslan Roman Levitski mobiilivaate andmebaasilahendusega lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. +Ruslan Roman Levitski mobiilivaate andmebaasilahendusega lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on ülevaatliku praktilise osaga. Kasutatud on loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud portaali mobiilse versiooni loomise alused ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. 
    
 {{:levitski01.jpg?nolink|}} {{:levitski01.jpg?nolink|}}
Line 7: Line 7:
 **Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).** **Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).**
  
-Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga.+Joonis 2 ilmestab näiteid, mille alusel on valitud mobiiliveebi teenused ja kujundus.
    
 {{:levitski1.jpg?nolink|}} {{:levitski1.jpg?nolink|}}
Line 13: Line 13:
 **Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).** **Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).**
  
-Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest, mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid, testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi, mis mõjutas praktilist töö käiku.+Praktilise osas on välja toodud koodi näited ning nende seotus mobiilivaatega - joonis 3.
    
 {{:levitski2.jpg?nolink|}} {{:levitski2.jpg?nolink|}}
  
 **Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).**  **Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).** 
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited.1432989260.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)