User Tools

Site Tools


lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2015/05/14 21:11]
maire.ainso created
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 8 Roman Levitski lõputöö näited ======+====== Lisa 8 Ruslan ​Roman Levitski lõputöö näited ======
  
-afs+Ruslan Roman Levitski mobiilivaate andmebaasilahendusega lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on ülevaatliku praktilise osaga. Kasutatud on loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud portaali mobiilse versiooni loomise alused ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1.  
 +  
 +{{:​levitski01.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).** 
 + 
 +Joonis 2 ilmestab näiteid, mille alusel on valitud mobiiliveebi teenused ja kujundus. 
 +  
 +{{:​levitski1.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).** 
 + 
 +Praktilise osas on välja toodud koodi näited ning nende seotus mobiilivaatega - joonis 3. 
 +  
 +{{:​levitski2.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).** ​
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited.1431627103.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)