User Tools

Site Tools


lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2015/05/30 20:46]
maire.ainso
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 8 Ruslan Roman Levitski lõputöö näited ====== 
  
-Ruslan Roman Levitski mobiilivaate andmebaasilahendusega lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on ülevaatliku praktilise osaga. Kasutatud on loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud portaali mobiilse versiooni loomise alused ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1.  
-  
-{{:​levitski01.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).** 
- 
-Joonis 2 ilmestab näiteid, mille alusel on valitud mobiiliveebi teenused ja kujundus. 
-  
-{{:​levitski1.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).** 
- 
-Praktilise osas on välja toodud koodi näited ning nende seotus mobiilivaatega - joonis 3. 
-  
-{{:​levitski2.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).** ​ 
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)