User Tools

Site Tools


lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2015/05/30 15:34]
maire.ainso
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 8 Ruslan Roman Levitski lõputöö näited ====== 
  
-Ruslan Roman Levitski mobiilivaate andmebaasilahendusega lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1.  
-  
-{{:​levitski01.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).** 
- 
-Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga. 
-  
-{{:​levitski1.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).** 
- 
-Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest,​ mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid,​ testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi,​ mis mõjutas praktilist töö käiku. 
-  
-{{:​levitski2.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).** ​ 
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)