User Tools

Site Tools


lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2015/05/30 15:24]
maire.ainso
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited [2015/05/30 20:46]
maire.ainso
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 8 Ruslan Roman Levitski lõputöö näited ====== ====== Lisa 8 Ruslan Roman Levitski lõputöö näited ======
  
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. ​Ruslan Roman Levitski lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. ​Teoreetilises osas on kasutatud ​loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud ​läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ​ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. +Ruslan Roman Levitski ​mobiilivaate andmebaasilahendusega ​lõputöö „Kalmistuportaali nutiseadmele suunatud kodulehe juurutamine kalmistud.ee näite varal“ on ülevaatliku praktilise osaga. ​Kasutatud ​on loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud ​portaali mobiilse versiooni loomise alused ​ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1. 
    
 {{:​levitski01.jpg?​nolink|}} {{:​levitski01.jpg?​nolink|}}
Line 7: Line 7:
 **Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).** **Joonis 1. Algus praktilisele osale (Levitski, 2015, lk 19).**
  
-Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ​ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga.+Joonis 2 ilmestab näiteid, mille alusel ​on valitud mobiiliveebi teenused ​ja kujundus.
    
 {{:​levitski1.jpg?​nolink|}} {{:​levitski1.jpg?​nolink|}}
Line 13: Line 13:
 **Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).** **Joonis 2. Mobiiliveebi teenused ja kujundus (Levitski, 2015, lk 20).**
  
-Praktilise ​osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest,​ mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid,​ testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja ​töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ​ning pakub omapoolseid põhjendusi,​ mis mõjutas praktilist töö käiku.+Praktilise ​osas on välja ​toodud koodi näited ​ning nende seotus mobiilivaatega - joonis 3.
    
 {{:​levitski2.jpg?​nolink|}} {{:​levitski2.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).** ​ **Joonis 3. Mobiilivaate ja koodi näide (Levitski, 2015, lk 22).** ​
lisa_8_roman_levitski_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)