User Tools

Site Tools


lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited [2015/05/30 15:19]
maire.ainso
lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 7 Anne-Ly Nguyen Thieni lõputöö näited ====== ====== Lisa 7 Anne-Ly Nguyen Thieni lõputöö näited ======
  
-Lõputöö ​võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest ​on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. ​Aare Pajuste ​lõputöö „Läbistustestimine võrgu- ja süsteemiadministraatori näitel“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud ​läbistustestimise etapidtüübidkriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega ​– joonis 1. +Lõputöö ​andmebaasilahendusest ​on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. ​Thieni ​lõputöö „Kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi teavituste moodul“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud ​lahendamist vajava probleeminõuete analüüsidkasutatavad tehnoloogiad ​– joonis 1. 
    
-{{:playground:​pajuste1.jpg?​nolink|}}+{{:thien1.jpg?​nolink|}}
  
-**Joonis 1. Lõputöö teoreetilise osa ilmestamine joonistega ​(Pajuste2014, lk 10).**+**Joonis 1. Lahenduse planeerimine ​(Thien2013, lk 11).**
  
-Ettevalmistusfaasis praktiliseks tööks toob lõputöö autor näiteid teooriast, mida saab rakendada praktilises osas. Joonis 2 ilmestab näiteid, mille kohta on välja toodud, miks just need näited on olulised ja kuidas need on seotud konkreetse lõputöö praktilise osaga.+Funktsionaalne vaade on hea näide ühe osa lahti kirjutamisest, mida on ilmestatud skeemiga ning iga osa omakorda ​välja toodud.
    
-{{:playground:​pajuste2.jpg?​nolink|}}+{{:thien2.jpg?​nolink|}}
  
-**Joonis 2. Lahti kirjutatud näited ​(Pajuste2014, lk 18).**+**Joonis 2. Funktsionaalne vaade (Thien2013, lk 13).**
  
-Praktilise osaga alustab Pajuste oma lõputöös võrgulahenduse ülesehitamisest,​ mida ta ilmestab joonistega nagu joonisel 3 ning kirjeldab kuidas võrk üles ehitatakse, parameetrid,​ testimise käik ja tulemused. Tulemuste all toob välja töö autor, mis läks hästi ja mis läks halvasti ning pakub omapoolseid põhjendusi,​ mis mõjutas praktilist töö käiku.+Klassdiagramm annab näitlikustava ülevaate andmebaasitabelitest ​ja nende vahelistest seostest.
    
-{{:playground:​pajuste3.jpg?​nolink|}}+{{:thien3.jpg?​nolink|}}
  
-**Joonis 3. Praktilises osas võrgu ülesehituse ​näide (Pajuste2014, lk 22).** +**Joonis 3. Klassdiagrammi ​näide (Thien2013, lk 15).** 
  
-Joonis 4 toob näite Pajuste lõputöö kolmest leheküljest koosnevast kasutatud kirjanduse loetelust. Kasutatud kirjanduses on nii eesti kui ka võõrkeelseid allikaid ning vormistatud korrektselt tähestikulises järjekorras.+Joonis 4 iseloomustab andmebaasitabeli atribuutide ja koodi omavahelist seost
    
-{{:playground:​pajuste4.jpg?​nolink|}}+{{:thien4.jpg?​nolink|}}
  
-**Joonis 4. Kasutatud kirjanduse näide ​(Pajuste2014, lk 45).**+**Joonis 4. Näide andmebaasi lahendusest ​(Thien2013, lk 20).**
  
lisa_7_anne-ly_nguyen_thieni_loputoeoe_naeited.1432988398.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)