User Tools

Site Tools


lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2015/05/30 20:23]
maire.ainso
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 7: Line 7:
 **Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).** **Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).**
  
 +Nii nagu tehnoloogiad on üles loetud ja tutvustatud,​ nii on ka olemasolev funktsionaalsus ja loodava mooduli funktsionaalsus välja toodud - joonis 2.
  
 {{:​triisa2.jpg?​nolink|}} {{:​triisa2.jpg?​nolink|}}
  
 **Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).** **Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).**
 +
 +Loodava mooduli struktuur, andmebaasimudel,​ kasutajaliidese skeem annavad hea ülevaate - joonis 3.
  
 {{:​triisa3.jpg?​nolink|}} {{:​triisa3.jpg?​nolink|}}
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited.1433006605.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)