User Tools

Site Tools


lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited

This is an old revision of the document!


Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited

Timo Triisa andmebaasilahenduse lõputöö „Projektijuhtimise mooduli loomine tarkvaras Qualman“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus, kus autor on välja toonud läbistustestimise etapid, tüübid, kriteeriumid ning ilmestanud neid ka sobivate joonistega – joonis 1.

Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).

Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).

Joonis 3. Näide kasutajaliidesest (Triisa, 2013, lk 16).

lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited.1432989165.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)