User Tools

Site Tools


lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2015/05/14 21:10]
maire.ainso
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited ====== ====== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited ======
  
 +Timo Triisa andmebaasilahenduse lõputöö „Projektijuhtimise mooduli loomine tarkvaras Qualman“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud kasutatud tehnoloogiad,​ funktsionaalsus,​ mooduli struktuur – joonis 1. 
 + 
 +{{:​triisa1.jpg?​nolink|}}
 +
 +**Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).**
 +
 +Nii nagu tehnoloogiad on üles loetud ja tutvustatud,​ nii on ka olemasolev funktsionaalsus ja loodava mooduli funktsionaalsus välja toodud - joonis 2.
 +
 +{{:​triisa2.jpg?​nolink|}}
 +
 +**Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).**
 +
 +Loodava mooduli struktuur, andmebaasimudel,​ kasutajaliidese skeem annavad hea ülevaate - joonis 3.
 +
 +{{:​triisa3.jpg?​nolink|}}
 +
 +**Joonis 3. Näide kasutajaliidesest (Triisa, 2013, lk 16).** ​
  
-DSFF 
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited.1431627045.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)