User Tools

Site Tools


lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2015/05/14 21:10]
maire.ainso created
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
-===== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited =====+====== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited =====
 + 
 +Timo Triisa andmebaasilahenduse lõputöö „Projektijuhtimise mooduli loomine tarkvaras Qualman“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud kasutatud tehnoloogiad,​ funktsionaalsus,​ mooduli struktuur – joonis 1.  
 +  
 +{{:​triisa1.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).** 
 + 
 +Nii nagu tehnoloogiad on üles loetud ja tutvustatud,​ nii on ka olemasolev funktsionaalsus ja loodava mooduli funktsionaalsus välja toodud - joonis 2. 
 + 
 +{{:​triisa2.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).** 
 + 
 +Loodava mooduli struktuur, andmebaasimudel,​ kasutajaliidese skeem annavad hea ülevaate - joonis 3. 
 + 
 +{{:​triisa3.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +**Joonis 3. Näide kasutajaliidesest (Triisa, 2013, lk 16).** ​
  
-DSFF 
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited.1431627003.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)