User Tools

Site Tools


lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2015/05/30 20:23]
maire.ainso
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 6 Timo Triisa lõputöö näited ====== 
- 
-Timo Triisa andmebaasilahenduse lõputöö „Projektijuhtimise mooduli loomine tarkvaras Qualman“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud kasutatud tehnoloogiad,​ funktsionaalsus,​ mooduli struktuur – joonis 1.  
-  
-{{:​triisa1.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Näide tehnoloogiatest (Triisa, 2013, lk 8).** 
- 
- 
-{{:​triisa2.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 2. Näide funktsionaalsustest (Triisa, 2013, lk 9).** 
- 
-{{:​triisa3.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 3. Näide kasutajaliidesest (Triisa, 2013, lk 16).** ​ 
  
lisa_6_timo_triisa_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)