User Tools

Site Tools


lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited [2015/05/30 14:07]
maire.ainso
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 4 Hanno-Ivar Ilvese lõputöö näited ====== 
- 
-Hanno - Ivar Ilvese lõputöö on hea näide praktilisest probleemi lahendusest „Peetri lasteaed-põhikooli võrgukeskselt hallatavaks muutmise plaan ja teostus“. See lõputöö on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud olemasolevad probleemid ja praktilises osas on neid lahendanud. Alustatud on füüsilisest korrastamisest ning seda on ilmestatud ka sobivate joonistega – joonis 1. 
- 
- 
- 
-**Joonis 1. Näide praktilises osas tehtud füüsilisest korrastamisest (Ilves, 2013, lk 13).** 
- 
-Samuti on välja toodud põhimõtted,​ mille alusel on tehtud füüsiline korrastamine ja kuidas seda on kaardistatud ning kuidas seda edaspidi hallata - joonis 2. 
-  
- 
- 
-**Joonis 2. Võrgu kaardistamise põhimõtted (Ilves, 2013, lk 15).** 
- 
-Praktilises osas on välja toodud haldussüsteemi valiku kriteeriumid ja valikusse jäänud süsteemid - joonis 3. 
- 
- 
- 
-**Joonis 3. Haldussüsteemi valiku näide (Ilves, 2013, lk 22).** ​ 
  
lisa_4_hanno-ivar_ilvese_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)