User Tools

Site Tools


lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited [2015/05/30 14:12]
maire.ainso
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 3 Erik Proomanni lõputöö näited ====== 
  
-Erik Proomanni lõputöö „IPV6 rakenduskava Tallinna Polütehnikumis“ on hea näitliku teoreetilise osa ülesehitusega ning põhineb elulise probleemi lahendamisel,​ mille etapid on lihtsalt jälgitavad. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud IPv4 ja IPv6 erinevused ning Tallinna Polütehnikumi riistvara valmisoleku IPv6-le üleminekuks. Joonis 1 on hea näide sissejuhatuse kirjutamisest,​ kus on välja toodud valdkonna probleem ja konkreetse lõputöö eesmärk koos teostatavate tegevustega. 
-  
-{{:​proo1.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Lõputöö sissejuhatus (Proomann, 2013, lk 6).** 
- 
-Joonis 2 ilmestab teooria osa, kus on lahti seletatud IPv6 süntaks, millel põhineb antud lõputöö. 
-  
-{{:​proo20.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 2. Teooria näide (Proomann, 2013, lk 22).** 
- 
-Joonis 3 on välja toodud tabeli vormistamise näide, kus pole ainult algandmed, vaid kajastatud on ka võrdluse osa. 
-  
-{{:​proo2.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 3. Tabeli näide (Proomann, 2013, lk 35).** ​ 
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)