User Tools

Site Tools


lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited [2015/05/28 22:31]
maire.ainso
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09]
Line 1: Line 1:
-====== Lisa 3 Erik Proomanni lõputöö näited ====== 
  
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Erik Proomanni lõputöö „IPV6 rakenduskava Tallinna Polütehnikumis“ on hea näitliku teoreerilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Teoreetilises osas on kasutatud loogilist ülesehitus,​ kus autor on välja toonud IPv4 ja IPv6 erinevused ning Tallinna Polütehnikumi riistvara valmisoleku IPv6-le üleminekuks. Joonis 1 on hea näide sissejuhatuse kirjutamisest,​ kus on välja toodud valdkonna probleem ja konkreetse lõputöö eesmärk koos teostatavate tegevustega. 
-  
-{{:​proo1.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 1. Lõputöö sissejuhatus (Proomann, 2013, lk 6).** 
- 
-Joonis 2 ilmestab teooria osa, kus on lahti seletatud IPv6 süntaks, millel põhineb antud lõputöö. 
-  
-{{:​proo20.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 2. Teooria näide (Proomann, 2013, lk 22).** 
- 
-Joonis 3 on välja toodud tabeli vormistamise näide, kus pole ainult algandmed, vaid kajastatud on ka võrdluse osa. 
-  
-{{:​proo2.jpg?​nolink|}} 
- 
-**Joonis 3. Tabeli näide (Proomann, 2013, lk 35).** ​ 
lisa_3_erik_proomanni_loputoeoe_naeited.txt · Last modified: 2017/12/28 09:09 (external edit)