User Tools

Site Tools


lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited

This is an old revision of the document!


Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited

Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. Indrek Taali lõputöö „Õppeinfosüsteemi Siseveeb turvatestimine OWASP ASV standardil Tallinna Polütehnikumi näitel“ on hea näitliku teoreerilise osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Joonis 1 on näide lühendite loetelust.

Joonis 1. Lühendite loetelu (Taal, 2014, lk 6).

Teoreetilises osas on seotud nii viidatud tekst kui enda kirjutatud osad - joonis 2.

Joonis 2. Seotud teoreetiline osa (Taal, 2014, lk 10).

Joonis 3 ilmestab lisasid, kus on välja toodud Tabel 1, mida on tekstis kasutatud.

Joonis 3. Lisa näide (Taal, 2014, lk 46).

lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited.1432667279.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)