User Tools

Site Tools


lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited [2015/05/26 22:06]
maire.ainso
lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited [2017/12/28 09:09] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited ====== ====== Lisa 2 Indrek Taali lõputöö näited ======
  
-Lõputöö võrgulahendusest või mingi osa võrgulahenduse testimisest on üks võimalikest lõputöö teema valikutest. ​Indrek Taali lõputöö „Õppeinfosüsteemi Siseveeb turvatestimine OWASP ASV standardil Tallinna Polütehnikumi näitel“ on hea näitliku ​teoreerilise ​osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Joonis 1 on näide lühendite loetelust. ​+Indrek Taali lõputöö „Õppeinfosüsteemi Siseveeb turvatestimine OWASP ASV standardil Tallinna Polütehnikumi näitel“ on hea näitliku ​teoreetilise ​osa ülesehitusega ning ülevaatliku praktilise osaga. Joonis 1 on näide lühendite loetelust. ​
    
 {{:​taal1.jpg?​nolink|}} {{:​taal1.jpg?​nolink|}}
Line 7: Line 7:
 **Joonis 1. Lühendite loetelu (Taal, 2014, lk 6).** **Joonis 1. Lühendite loetelu (Taal, 2014, lk 6).**
  
-Teoreetilises osas on seotud nii viidatud tekst kui enda kirjutatud osad. +Teoreetilises osas on seotud nii viidatud tekst kui enda kirjutatud osad - joonis 2
    
 {{:​taal2.jpg?​nolink|}} {{:​taal2.jpg?​nolink|}}
Line 13: Line 13:
 **Joonis 2. Seotud teoreetiline osa (Taal, 2014, lk 10).** **Joonis 2. Seotud teoreetiline osa (Taal, 2014, lk 10).**
  
-Joonis 3 ilmestab lisasid, kus on välja toodud Tabel 1, milles ​on tekstis ​viidatud ja lisa kasutatud.+Joonis 3 ilmestab lisasid, kus on välja toodud Tabel 1, mida on tekstis kasutatud.
    
 {{:​taal3.jpg?​nolink|}} {{:​taal3.jpg?​nolink|}}
lisa_2_indrek_taali_loputoeoe_naeited.1432667181.txt.gz · Last modified: 2017/12/28 09:08 (external edit)